HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Lê Anh Đức

Chủ tịch HĐTV

Trần Văn Tá

Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

 

Lê Anh Đức

Tổng Giám đốc

Trần Văn Tá

Phó Tổng Giám đốc

Vũ Huy Trung

Ban Tham Mưu & KSNB

Đội ngũ cán bộ

Vũ Duy Long

TP. Dự án

Phạm Văn Vẻ

TP. Kế hoạch Vật tư

Phạm Phượng

TP. Kinh tế Khối lượng

Trần Thị Thư

TP. Tài chính Kế toán

Tô Kiều Oanh

TP. Kinh Doanh

Phạm Khánh Toàn

GĐ. Nhà máy